Ulvens historie i Norden

Det estimeres at ulv i Norden levde i store bestander over tusenvis av år. Man regner med at det på et tidspunkt var så mye som tusen individer med Norge som fast tilholdssted. Ulven var et vanlig syn i de fleste deler av landet inntil nordmannens forhold til rovdyr endret seg på midten av 1800-tallet. I 1846 innførte den norske stat skuddpremie på alle rovviltdyr. I løpet av de første tiårene ble det skutt over 2000 ulv og bestanden ble kraftig redusert. 100 år senere var det ifølge WWF kun et titalls ulver igjen.

 

I 1973 ble ulven fredet og arbeidet for å beholde ulven som en del av den norske natur begynte. Til tross for fredningen foregår det fremdeles ulovlig jakt på ulv i Norge som truer dens overlevelse. Ulven ble nærmest utryddet i Skandinavia i 1960-årene og den nålevende bestanden antas å være av finsk-russisk opprinnelse. Denne etablerte seg i Skandinavia på 80-tallet og gjennom hele 80-tallet var det aldri mer enn totalt 10 individer i Skandinavia. Gjennom 90-tallet vokste bestanden etter at en ny familiegruppe etablerte seg og antallet individer økte med 25-30 prosent årlig. Etter dette ble det første ulvekullet med helnorsk tilhold ble påvist i 1997. Veksten stanset utover 2000-tallet på grunn av ulovlig og lovlig jakt.

 

Til tross for 100 ulovlige ulvedrap fra 2001 til 2011 ble ingen tiltalt eller dømt. Den ulovlige jakten på ulver har hovedsaklig foregått i Hedmark og man anslår at halvparten av ulver i Norge og Sverige dør som følge av ulovlig jakt. I 2014 ble til sammen tolv personer pågrepet i forbindelse med ulovlig ulvejakt i Hedmark. Vinteren 2014-2015 ble det registrert ca 35 ulver som holdt til innenfor Norges grenser i tillegg til minst 40 ulver som lever på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Ulven er i de senere år preget av innavl, noe som har ført til lavere reproduksjon.

 

I dag har vi altså omtrent 75 ulver som lever i Norge, et tall som er betraktelig lavere enn utgangspunktet. Ulvebestanden har riktig nok økt de siste 20 årene, men dens plass i norsk natur er ikke trygg. Ulovlig jakt er en stadig trussel mot norsk ulv og annen rovvilt, og for å få bukt med dette må en oppdatert naturforvaltning settes til verks.

 

I Sverige ble 40 ulver skutt på 12 dager i 2015 etter en stor lisensiert jakt for å redusere den svenske bestanden. I løpet av 12 dager ble omlag 10 % av den skandinaviske bestanden på 400 dyr drept. Sveriges ulvebestand er mye større enn den norske, men den blir stadig holdt nede av lisensiert jakt. I Finland har bestanden de siste seks årene minket fra 250 til 150 dyr og det er liten vilje blant det finske folk til å holde bestanden oppe.
I Danmark har ulven vært fullstendig utryddet, men de har nå tillatt en bestand på opp til 100 dyr. Det finnes klart mer ulv i Norden i dag enn det gjorde på 90-tallet, men det har vært en økning i ulovlig jakt.